GDPR

Zásady Zásady zpracování osobních údajů

Ochrana osobních údajů a zpracování cookies

Kontaktní údaje správce
Střelnice Přerov s.r.o.
Sídlo: Dr. Brzobohatého 763/2, 75131 Lipník nad Bečvou
Provozovna: U Výstaviště 182/8, Přerov ( prodejna – reklamační místo )
IČO: 04356063, DIČ: CZ04356063
Zbrojní licence: ZL002681
Datová schránka: gfi8dvb

Kontakty:
Prodejna: +420 601 508 165
Střelnice (správce): +420 773 872 715
info@strelniceprerov.cz
Číslo účtu pro bezhotovostní platby: 2102583613 / 2010
to vše dále jako kontaktní údaje prodávajícího (dále jen prodávající)

Zpracování osobních údajů probíhá to v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení”), zákona o zpracování osobních údajů a zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů.

1) Pojmy
Není-li v konkrétním případě stanoveno výslovně jinak nebo nevyplývá-li z kontextu něco jiného, výrazy použité v těchto zásadách, které jsou uvozeny velkým písmenem, mají následující význam:

„Nařízení“ znamená nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.04.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES;

„Správce“ znamená obchodní společnost STŘELNICE PŘEROV s.r.o., IČO: 04356063, se sídlem Dr. Brzobohatého 763/2, Lipník nad Bečvou I-Město, 751 31 Lipník nad Bečvou, provozovna U Výstaviště 182/8, 750 02 Přerov, zbrojní licence: ZL002681, email: info@strelniceprerov.cz, včetně jejích zaměstnanců a spolupracujících osob;

„Subjekt údajů“ znamená identifikovaná nebo identifikovatelná fyzická osoba; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo nebo nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby;

„Osobní údaj“ znamená veškeré údaje o Subjektu údajů;

„Zpracovatel“ znamená subjekt, který na základě zákona nebo z pověření Správce zpracovává Osobní údaje pro Správce, a to na základě smlouvy o zpracování Osobních údajů;

„Příjemce“ je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, kterým jsou Osobní údaje poskytnuty, ať už se jedná o třetí stranu, či nikoli. Avšak orgány veřejné moci, které mohou získávat Osobní v rámci zvláštního šetření v souladu s právem České republiky, se za příjemce nepovažují;

„Třetí země“ znamená státy mimo Evropský hospodářský prostor, jehož součástí jsou především členské země Evropské unie a Island, Lichtenštejnsko a Norsko.

„Cookies“ jsou malé textové soubory nacházející se v prohlížeči (ve Vašem zařízení). Navštívená webová stránka (tedy i tento web) odesílá a ukládá informaci o uskutečněné návštěvě i chování uživatele. Jde o zachycení pohybu uživatele webových stránek (Váš) skrze užívané zařízení (Vaše technické zařízení a jeho identifikátor).

Zásady ochrany a zpracování osobních údajů
Správce chrání a zpracovává Osobní údaje jako důvěrné. S Osobními údaji Správce nakládá pouze v souladu s platnou právní úpravou pro příslušný účel. Zpracování Osobních údajů probíhá v souladu s Nařízením, zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů.

1) Správce Osobních údajů
Vaše Osobní údaje zpracovává a nakládá s nimi Správce.

Správce můžete kontaktovat prostřednictvím emailové adresy: info@strelniceprerov.cz nebo na tel. čísle +420 601 508 165 (prodejna) / +420 773 872 715 (správce střelnice). Správce provozuje webové stránky www.strelniceprerov.cz a www.strelniceprerov.eu a příslušné podstránky.

Správce je právnickou osobou, podnikatelem. S Osobními údaji za Správce rovněž jednají jeho zaměstnanci a smluvní partneři, vždy v rozsahu nezbytném pro splnění úkolů Správce. Tyto osoby vybrané Správcem jsou vázáni zákonem uznanou, popřípadě smluvní povinností mlčenlivosti. S přijatými Osobními údaji Správce nakládá pouze v případech a pro ty účely, které mu stanoví zákon nebo smluvní ujednání nebo k naplnění oprávněného zájmu Správce. Zaměstnanci Správce i jiné spolupracující osoby jsou obeznámeny s právy a povinnostmi při nakládání s Osobními údaji.

2) Subjekt údajů
Subjektem údajů je osoba, jejíž Osobní údaje jsou předmětem zpracování (viz výše), jde tedy zejména o:
• Klienty Správce nebo potenciální klienty Správce nebo zájemce o služby či produkty Správce (tedy např. i návštěvník webu);
• Osoby, jejíž údaje jsou Správci sděleny nebo zpřístupněny v souvislosti s poskytováním služeb nebo produktů Správcem pro klienty (například údaje o osobách s vlastnickými právy ke zbraním, držitelích zbrojních průkazů, majitelích bankovních účtů, jednajících osobách a jejich zástupcích, jednotlivých úředních osobách) nebo které se jinak dozví v rámci provozování své podnikatelské činnosti;
• Zaměstnance, smluvní obchodní partnery Správce (např. i jejich zaměstnance, zástupce nebo osoby oprávněné jednat);
• Fyzické osoby jednající v postavení úřední osoby (např. za správní úřad, soud nebo jiné orgány státní správy) nebo jiném takovém postavení.

Webové stránky Správce nejsou určeny dětem mladším 16 let. Jejich Osobní údaje tedy Správce úmyslně neshromažďuje. Pokud Správce zjistí, že nedopatřením získal Osobní údaje o dětech mladších 16 let, provede kroky k tomu, aby tyto údaje co nejrychleji vymazal, kromě případů, kdy je příslušným zákonem vázán si je ponechat.

3) Rozsah zpracovávaných Osobních údajů
V souvislosti s poskytováním svých služeb Správce nakládá zejména s těmito Osobními údaji:
• Jméno, příjmení, pohlaví, titul
• Bydliště, místo trvalého nebo přechodného pobytu, doručovací adresu a jiné lokační údaje;
• Datum narození, rodné číslo, číslo občanského průkazu, pasu nebo zbrojního průkazu, povolení k pobytu;
• Identifikátory – např. IČO, DIČ a jiné jednoznačné identifikátory;
• Kopie dokladů;
• Síťové identifikátory a označení – např. IP, označení, profily, email;
• Kontaktní údaje – např. telefonní číslo, e-mailová adresa, číslo datové schránky, zmocněnce pro doručování, zástupce, profily na sociálních sítích;
• Bankovní spojení;
• Údaje o vlastnictví majetku nebo vztahu k majetku;
• Údaje o smluvním plnění a předmětu plnění;
• Daňové a účetní údaje;
• Evidenční údaje a listy podle právních předpisů;
• Jiné než uvedené informace týkající se Subjektu údajů.

Uvedený výčet je jen příkladný. Ne každý Subjekt údajů poskytuje všechny tyto informace. Množství Osobních údajů se liší v závislosti na tom, jaký má Subjekt údajů ke Správci právní vztah (např. zákazník, který učinil objednávku na e-shopu Správce, a zákazník, který využil střeliště Správce apod.).

4) Původ Osobních údajů
Osobní údaje získává Správce nejčastěji v písemné formě (listinné, elektronické podobě) nebo v ústní formě osobně či telefonicky. Z porad či sdělení uskutečněných ústně (osobně nebo telefonicky) může Správce pořizovat a uchovat záznamy v písemné podobě nebo jiné potvrzení komunikace.

Správce získává Osobní údaje při objednávce služeb nebo zboží u Správce, registraci uživatelského účtu, komunikaci se Správcem či přihlášením k odběru newsletteru Správce

Osobní údaje Správce dále přijímá a získává prostřednictví komunikace s Vámi nebo smluvními partnery, při plnění zákonem stanovených povinností, při jednání s orgány státní správy, orgány činnými v trestním řízení, soudy, z internetu, ze sociálních sítí, veřejných registrů apod. Osobní údaje o Vás Správce dále získává v rámci prostředků dálkové komunikace s Vámi či třetími osobami (e-mail, telefon, SMS, sociální sítě, …) nebo videokonferenčního hovoru.

Nad rámec lze Vaše Osobní údaje získat z veřejně dostupných údajů z veřejných rejstříků, veřejných registrů, katalogů, z Vašich veřejných profilů nebo údajů z webových stránek, včetně dat o prohlížení a pohybech v rámci údajů, které poskytuje Váš zvolený prohlížeč a vyhledávací nástroj na webu (např. Google, Seznam).

5) Účel zpracování Osobních údajů
Získané Osobní údaje zpracovává Správce pro účely poskytování svých služeb pro Vás, ke kontaktu s Vámi a k rozvoji obchodních vztahů nebo vztahů vyplývajících z uzavřených smluv či zákona. Ze získaných Osobních údajů při Vaší návštěvě webu dále Správce dostává zpětnou vazbu na jeho produkty a služby v rámci získaných preferencí z údajů o prohlížení (podmínky jsou vymezeny dle zásady zpracování Cookies viz níže), sběr těchto Osobní údajů lze omezit/vyloučit dle souhlasu se zpracováním Cookies. Správce rovněž uchovává Vaši zpětnou vazbu ve vztahu k zakoupenému zboží nebo poskytnutým službám. Osobní údaje Správce zpracovává pro tyto účely:

Pro plnění zákonem stanovených povinností, zejm.:
• Daňové a účetní povinnosti;
• Povinnosti na úseku pobytových oprávnění, azylů, plnění vízových povinností;
• Archivování a spisová služba;
• Uchování údajů k prodanému zboží podle zvláštních právních předpisů (např. nakládání se střelivem a zbraněmi);
• Poskytování součinnosti orgánům veřejné moci.

Plnění smluv, sjednávání smluv, ochrana smluvních plnění:
• Plnění práv a povinností ze smluv se zákazníky nebo obchodními partnery;
• Jednání o poskytování služeb;
• Plnění požadavků klientů;
• Smlouvy a právní povinností s obchodními partnery;
• Smlouvy a právní povinnosti se zaměstnanci;
• Zastupování před správními a jinými orgány, faktický výkon schválení a realizace projektů (např. dotačních aj.);
• Jednání s třetími osobami v režimu poskytované služby.

Ochrana oprávněných zájmů Správce:
• Identifikace osob;
• Ochrana práv a chráněných zájmů Správce;
• Vymáhání pohledávek a splnění povinností;
• Pohyby uživatelů na webových stránkách pro účely zlepšení a vylepšení námi poskytovaných služeb;
• Dotazníky spokojenosti k vylepšení služeb Správce;
• Fotodokumentace pořádaných akcí.

Na základě uděleného souhlasu (např. Cookies nebo zasílání newsletterů), který je dobrovolný a lze kdykoli z Vaší strany odvolat sdělením adresovaným Správci.

Pro zlepšení a usnadnění pohybu uživatelů-zákazníků, sběru statistik a jejich vyhodnocení, sbírá Správce údaje o prohlížení a pohybu uživatelů na svých webových stránkách. Tyto Osobní údaje nejsou dále vědomě předávány třetím osobám a slouží pouze pro vlastní potřebu (statistiky a hodnocení návštěvnosti, úpravy webu, usnadnění orientace na webu a rozšíření webu) Správce. Vaše Osobní údaje pro účely marketingu nebo propagace třetích osob Správce vědomě nesdílí, ani nepředává získaná data týkající se marketingových a propagačních informací dalším osobám. Dále Správce může zprostředkovaně získávat Osobní údaje prostřednictvím dodavatelů služeb třetích stran (zejména pak dotazník spokojenosti nebo udělené recenze) nebo tyto Osobní údaje předat, v případě využití integrovaných prvků třetích osob. Správce je oprávněn Vás zažádat o vyplnění dotazníků spokojenosti, a to i zapojením třetích osob.

6) Délka doby zpracovávání Osobních údajů
Vaše Osobní údaje jsou zpracovávány:
• Po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a Správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (4 roky), pokud v konkrétním případě nevznikne důvodná potřeba uchovávat tyto údaje déle.;
• Po dobu nezbytnou k plnění právní povinnosti (účetní doklady 5 let, daňové doklady 10 let);
• Po dobu trvání oprávněného zájmu Správce na zasílání obchodních sdělení (2 roky od posledního otevření obchodního sdělení);
• Po dobu trvání Vašeho souhlasu (nejdéle po dobu 4 roky od jeho udělení, případně 4 roky od poslední objednávky).

7) Příjemci Osobních údajů
Příjemci Osobních údajů jsou zejm.:
• Osoby podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy uzavřené se Správcem;
• Osoby zajišťující služby provozování e-shopu Správce a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu Správce;
• Osoby zajišťující marketingové služby;
• Poskytovatelé účetního a daňového poradenství;
• Poskytovatelé IT služeb a hostingu, zejména systému ByznysWeb;
• Poskytovatelé zabezpečení a integrity našich služeb a webových stránek;
• Poskytovatelé analytických služeb;
• Poskytovatelé asistenčních služeb pro zákaznickou podporu;
• Poskytovatelé platebních brán (poskytovatelé platebních karet);
• Poskytovatelé právních služeb, advokáti;
• Poskytovatelé tiskových a poštovních služeb;
• Partneři spolupracující s námi ve věrnostních programech, při pořádání konferencí, seminářů a jiných akcí;
• Orgány veřejné moci.

Správce zpracovává ať již přímo nebo prostřednictvím svých smluvních Zpracovatelů Vaše Osobní údaje primárně na území České republiky, případně na území Evropské unie, resp. Evropského hospodářského prostoru, kde jsou prostřednictvím Nařízení nastaveny stejné podmínky ochrany a zabezpečení zpracování Osobních údajů.

Výjimečně mohou být Osobní údaje předávány do Třetích zemí nebo mezinárodním organizacím. V těchto případech před předáním Osobních údajů Správce posuzuje, zda vybraný Příjemce poskytuje vhodné záruky a podmínky, včetně vymahatelnosti práv Subjektu údajů, za současného posouzení účinné právní ochrany Osobních údajů v dané zemi. K předání Vašich Osobních údajů do třetích zemí nebo mezinárodních organizací tak může dojít jen při splnění těchto podmínek:
• vůči vybrané Třetí zemi / mezinárodní organizaci existuje rozhodnutí Evropské komise, v rámci kterého bylo shledáno, že tato třetí země / mezinárodní organizace zajišťuje odpovídající úroveň ochrany Osobních údajů;
• vybraný Příjemce či Zpracovatel je schopen poskytnout vhodné organizačně-technické záruky a v zemi tohoto Příjemce či Zpracovatele, existuje vymahatelnost práva Subjektu údajů a účinná právní ochrana Subjektu údajů.

Příjemci Osobních údajů ve třetích zemích jsou zejm.:
• Partneři, kterým poskytujeme údaje za účelem analýzy návštěvnosti našich webových stránek, Vašeho chování na webových stránkách a obchodních konverzí;
• Poskytovatelé IT služeb a hostingu, vč. cloudových služeb;
• Poskytovatelé mailingových služeb.
• Způsob zpracování Osobních údajů.

Osobní údaje jsou zpracovávány manuálně i automatizovaně. O všech činnostech zpracování Správce vede řádné záznamy v souladu s příslušnými právními předpisy.

Nejste předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které by pro Vás mělo právní účinky nebo by se Vás obdobným způsobem významně dotýkalo. Správce tvoří profily z Vašich Osobních údajů za účelem rozboru či předvídání Vašich preferencí, zájmů, ekonomické situace, spolehlivosti, místa, kde se nacházíte nebo Vašeho pohybu (typickým příkladem profilování je monitorování chování návštěvníků webových stránek za účelem sledování jejich preferencí tak, aby je mohl obchodník v budoucnu oslovit s nabídkou ušitou právě jim na míru).

8) Práva Subjektu údajů
Právo na přístup k Osobním údajům
Máte právo vědět, (i) zda Správce Vaše Osobní údaje zpracovává, (ii) jaké Osobní údaje zpracovává, (iii) za jakým účelem jsou zpracovávány a (iv) zda byly nebo budou zpřístupněny a jakým osobám.

Právo na opravu nepřesností nebo neúplností
Za předpokladu, že Správce zpracovává Vaše Osobní údaje neúplné nebo nepřesné, máte právo požadovat jejich opravu, zpřesnění nebo doplnění.

Právo na výmaz Osobních údajů
Pokud požádáte Správce o výmaz Vašich Osobních údajů a zároveň tyto Osobní údaje již (i) nejsou shromažďovány, uchovávány a zpracovávány pro stanovené účely, (ii) zpracování je ze strany Správce protiprávní, (iii) převažují-li Vaše důvody pro výmaz nad jejich uchováním, (iv) odpadla některá z existujících právních povinností pro jejich zpracovávání, provede Správce automaticky výmaz Vašich Osobních údajů.

Právo na omezení zpracovávání Osobních údajů
Za podmínek stanovených v Nařízení máte právo žádat o omezení rozsahu nebo účelu zpracování Vašich Osobních údajů. Po dobu omezení se aktivním způsobem nezpracovávají přijaté Osobní údaje v rozsahu omezení.

Právo na přenositelnost Osobních údajů
Máte právo vyzvat Správce, aby převedl, poskytl nebo jinak předal Vaše Osobní údaje třetím osobám (jinému správci Osobních údajů) v rozsahu stanoveném právními předpisy. Správce není povinen převést údaje, kterými by zasáhl do práv jiných osob.

Právo vznést námitku proti zpracovávání Osobních údajů
Můžete vznést námitku proti zpracovávání Vašich Osobních údajů Správcem, zpracovává-li Správce Osobní údaje pouze z důvodu jeho oprávněného zájmu. V takovém případě dojde k posouzení, zda Vaše práva a svobody převáží nad oprávněnými zájmy Správce či nikoliv. Je-li Vaše námitka důvodná a oprávněná, Správce zanechá dalšího zpracovávání Vašich Osobních údajů.

V případě opakovaných či zjevně nedůvodných žádostí o uplatnění výše uvedených práv bude Správce oprávněn za realizaci daného práva účtovat přiměřený poplatek, popřípadě jeho realizaci odmítne. O takovém postupu by Vás Správce informoval.

Při realizaci Vašich práv se obracejte na Správce prostřednictvím kontaktních údajů, které jsou uvedeny v úvodu těchto zásad.
Máte-li pochybnosti nebo domníváte-li se, že dochází k porušování Vašich práv na ochranu Osobních údajů, můžete se kdykoliv obrátit s dotazem či stížností na nás nebo v případech vážného pochybení na naší straně na Úřad pro ochranu osobních údajů (Úřad).

Kontakt na Úřad je následující:
Úřad pro ochranu osobních údajů
sídlo: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7
tel.: +420 234 665 111
web: www.uoou.cz

Zásady zpracování Cookies
Následující dokument zachycuje základní informace o zpracovávání a užití souborů Cookies na těchto webových stránkách. Majitelem a provozovatelem webu je a Vaše údaje zpracovává a nakládá s nimi Správce.

Správce provozuje webové stránky www.strelniceprerov.cz a www.strelniceprerov.eu a příslušné podstránky, kterých se zpracování Cookies týká.

1) Cookies
Jedná se o řetězec znaků přiřazovaný webovými stránkami a servery tomu prohlížeči, který Cookies uložil. To umožňuje webovým stránkám a serverům jednotlivé prohlížeče rozlišit a identifikovat. Cookies se používají pro zlepšení fungování webových stránek, vyhodnocení jejich návštěvnosti a za účelem lepšího cílení marketingových aktivit. Procházíte-li tyto webové stránky, Správce předpokládá, že souhlasíte s používáním těchto souborů.

Část souborů Cookies je (i) nutná (po technické stránce), (ii) část souborů Cookies zpříjemňuje a usnadňuje Váš pohyb na webu a (iii) část souborů Cookies slouží ke sběru dat o Vašich preferencích v rámci stránky (co Vás nejvíce zajímá). Tyto informace Vám uživatelsky zlepšují pohyb po internetu a současně nám pomáhají poskytovat, chránit i zlepšovat nabízené služby.

2) Druhy Cookies
Zpracovávané Cookies lze dělit dle platnosti na:
Relační Cookies – ukládání těchto souborů dochází jen, dokud neskončíte práci v rámci prohlížeče, případně po určitou dobu po opuštění stránky (např. při opuštění předvyplněného formuláře). Doba uložení nepřekročí např. 2 hod.

Permanentní Cookies – pro zlepšení funkce a uživatelského dojmu z webových stránek. Tyto zůstávají dlouhodobě uloženy ve Vašem prohlížeči, dokud neuplyne jejich životnost nebo dokud je manuálně neodstraníte (doba uložení Cookies ve Vašem prohlížeči závisí na nastavení samotné Cookies a nastavení Vašeho prohlížeče).

Zpracovávané Cookies lze dělit dle funkcí na:
Technické Cookies – jde o zajištění základní technické funkce webu, které jsou nezbytné pro řádnou funkci webových stránek (aby fungoval, bez nich nelze načíst obsah) a nelze je vyřadit z provozu (nutné);

Preferenční Cookies – dle Vašich vlastních preferencí k usnadnění prohlížení webu a zlepšení uživatelských funkcí (např. předvolba jazyka nebo jiných funkcí) a dále rovněž pro účely adresné reklamy (volitelné). Tyto Správce využívá a spouští jen s Vaším souhlasem;

Analytické Cookies – anonymní údaje o prohlížení (bez přiřazení konkrétního uživatele) přehled o tom, jak se návštěvníci na webu chovají a co je zajímá (měření výkonnosti, popřípadě pomoc při marketingu) (volitelné). Tyto Správce využívá a spouští jen s Vaším souhlasem.

Souhlas nebo odmítnutí využití volitelných Cookies vyjadřujete prostřednictvím Vašich preferencí dle Cookies lišty. Zde můžete nastavit omezení využívání volitelných Cookies.

3) Účel Cookies
Cookies pomáhají Správci zobrazit relevantní obsah a služby, které nejlépe odpovídají Vašim potřebám a zájmům. Navíc Cookies umožňují zaznamenat informace o návštěvě internetových stránek Správce a s jejich pomocí je další návštěva stránek snazší a rychlejší. Díky Cookies je zlepšen, usnadněn Váš pohyb na webových stránkách, zlepšen uživatelský dojem, personalizován a obsah webové stránky přizpůsoben podle Vašich zájmů. Cookies Správce používá jako zpětnou vazbu a návod ke zlepšení, tedy nejčastěji k přizpůsobení a vylepšení stránek Správce (např. pomocí anonymních statistik ohledně návštěvnosti). Zároveň je přenos těchto informací odpovídajícím způsobem chráněn šifrováním a/nebo anonymizováním.

4) Zamezení užití Cookies
Při zobrazení webových stránek spatříte na spodní části příslušného okna lištu Cookies, ve které můžete odmítnout využití všech Cookies, s výjimkou těch technických. Následně Cookies fungují jen v nutném režimu a ke sběru nebo hodnocení dat statistických a analytických Cookies prostřednictvím webu nedochází. Tato volba je přednastavena a funguje jako výchozí, pokud se nerozhodnete původní přednastavení změnit.

Můžete úplně odmítnout sběr Cookies ve Vašem webovém prohlížeči nebo omezit sběr Cookies dle Vašich osobních preferencí. Zamezení Cookies může znamenat omezení obsahu nebo může mít vliv na zobrazení funkce webové stránky. Konkrétně lze tyto možnosti modifikovat u nejčastěji využívaných prohlížečů na těchto adresách:
Internet Explorer – https://support.microsoft.com/cs-cz/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Google Chrome – https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=cs
Firefox – https://support.mozilla.org/cs/kb/povoleni-zakazani-cookies
Safari – https://support.apple.com/cs-cz/guide/safari/sfri11471/mac
Opera – https://help.opera.com/cs/latest/security-and-privacy/
Microsoft Edge – https://docs.microsoft.com/cs-cz/sccm/compliance/deploy-use/browser-profiles

(linky jsou přiloženy pro usnadnění uživateli, úplnost a správnost adres není pravidelně aktualizována, a Správce nenese žádnou odpovědnost za obsah ani zobrazení)

Kromě toho můžete použití Cookies odmítnout nebo zakázat v nastavení soukromí ve Vašem zařízení, stejně tak i u příslušných webových prohlížečů v rámci nastavení prohlížeče.

Další informace o Cookies a jejich aktuální seznam naleznete prostřednictvím jednotlivých internetových prohlížečů, nejčastěji v položce Nástroje pro vývojáře.

Tyto zásady jsou platné a účinné od 1.4.2024.

Pokud se tyto zásady Správce rozhodne aktualizovat, umístí změny na svých webových stránkách a bude Vás o těchto změnách informovat. V případech, kdy má dojít k zásadnější změně těchto zásad, či v případě, kdy tak Správci uloží zákon, bude Vás Správce informovat předem. Správce Vás proto žádá, abyste si tyto zásady pečlivě přečetli a při další komunikaci s ním či užívání jeho webových stránek tyto zásady pravidelně kontrolovali.

STŘELNICE PŘEROV s.r.o.

STŘELNICE 
(PŘIPRAVUJEME)

PRODEJNA
(PŘIPRAVUJEME)

PROVOZNÍ ŘEDITEL
Pavel Patala

OBCHODNÍ ZÁSTUPCE
Pavel Řehák

Tyto webové stránky používají cookies

K personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookie. Informace o tom, jak náš web používáte, sdílíme se svými partnery pro sociální média, inzerci a analýzy. Partneři tyto údaje mohou zkombinovat s dalšími informacemi, které jste jim poskytli nebo které získali v důsledku toho, že používáte jejich služby.